Privatlivs- og cookies politik

For selvstændig psykolog Dorte Traasdahl Møllers klinik

Behandling af dine oplysninger

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig (som dataansvarlig) forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Jeg vil altid behandle dine persondata sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Psykolog Dorte Traasdahl Møller indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn
 • ​Adresse,
 • ​E-mailadresse
 • ​Telefonnummer
 • ​Personnummer
 • ​Køn, familierelationer og sociale relationer
 • ​Arbejdsrelationer og uddannelse
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
 • ​Helbredsoplysninger

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • ​Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • ​Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • ​Afregningsformål
 • ​Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.

Etiske principper

Download folder her:

Etiske principper for nordiske psykologer

Frivillighed

​Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • ​Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • ​Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • ​Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til Region Midtjyllands afregningskontor samt til Falck og Sygeforsikringen Danmark
 • ​Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • ​I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber, jobcentre eller sociale myndigheder.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • ​Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • ​Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • ​Oplysninger til brug for afregning for din behandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af juli 2016
 • ​Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Min databehandler er p.t.

Dansk Software, som er mit klinikprogram

Falck, som formidler kontakt mellem klienter og sundhedsforsikringer

R-mail

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til data-portabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København, tlf. 33 19 32 00, mail dt@datatilsynet.dk

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på psykolog.dorte.traasdahl@gmail.com eller mobil 24 27 96 67

Adresseoplysninger på klinikken:

Psykolog Dorte Traasdahl Møller
Sygehusvej 15, 8500 Grenaa
Danmark

Dato: 05-03-2021

Cookies

Vores hjemmeside er udelukkende et sted, hvor du kan finde information om vores ydelser.

Vi indsamler og opbevarer ikke personlige oplysninger om dig, dit besøg eller andet, som kan spore din aktivitet.​

Psykologisk Privat Klinik Jylland Grenaa - Sygehusvej 15 - 1 sal - Grenå - Tlf: 24 27 96 67 - psykolog.dorte.traasdahl@gmail.com